Transformatordiagnostik

TransformatordiagnostikTransformator 1

Syftet med transformatordiagnostik är att samla in relevanta data som kan tolkas och kvantifieras för att ni ska få en tydlig bild av transformatorns tillstånd. I transformatorer överförs kraften mellan olika spänningsnivåer genom elektromagnetisk induktion. Transformatorerna har vanligtvis ett elektriskt isolersystem som består av en cellulosalindning runt kopparledaren och en isolerolja. Oljans bidrag till transformatorfunktionen är inte bara att isolera utan även att kyla och skydda. Oljan ger därför en fantastiskt möjlighet att avgöra hur transformatorn mår. VPdiagnose använder oljan som ett diagnostiskt medium. Underhåll av transformatorn baserat på denna teknik benämns Insulation System Management.

Problem som kan uppstå i en transformatorolja är bland annat:

 • Att oljan åldras (ibland i förtid) det kan ge oxidationsprodukter som vatten, syror och slam mm i systemet
 • Att oljan förorenas av vatten, förslitningsmetaller och partiklar
 • Att pappersisoleringen bryts ner och förorenar oljan

Allt detta gör att oljan inte fungerar som den ska och därmed fungerar inte heller transformatorn optimalt.

Här följer information om våra färdiga analyspaket för transformatorer:

Analyspaket Syfte Ingående analyser
Trafodiagnos Sambedömning av fakta från gas och oljeanalysen
 • oljeanalys
 • gasanalys
Oljeanalys Systemets och oljans status
 • okulärbesiktning
 • syratal
 • pH
 • DBDS-halt (svavelkorrosionsskapande additiv)
 • svavelhalt
 • antioxidanthalt
 • kopparhalt
 • peroxidtal
 • vattenhalt
 • gränsytspänning
 • turbiditet
 • IR-spektrum
 • Elektrisk genomslagshållfasthet
Gasanalys (två olika kvalitetsvarianter finns:

 • Precision (Totalextraktion)
 • Screening (Head Space))
Felförekomst/ indikationer samt stora akuta fel och tidig förvarning avseende underhållsbehov (precisions-DGA)Ger info om stora akuta fel (screening DGA), underhållsbehov
 • DGA
 • brytningsindex
 • densitet
Tillståndsrapport Kombinerad fakta från gas och oljeanalysen ger en noggrann bedömning av trafons aktuella tillstånd
 • gasanalys
 • oljeanalys
 • korrosivt svavel
 • 2-furfural
 • tan
 • gravimetrisk renhet
Restlivberäkning Samma som tillståndsrapport men dessutom med en livslängdsberäkning baserad på driftsdata för objektet
 • gasanalys
 • oljeanalys
 • korrosivt svavel
 • 2-furfural
 • tan
 • gravimetrisk renhet