Standardanalyser

VPdiagnose har tagit fram ett antal analyspaket för Isoleroljor och Smörjoljor. Nedan ser du vilka analyspaket du kan välja mellan och vad de visar.

Standardanalyser Isoleroljor

Oljeanalys
Oljeanalys tas i syfte att få svar på två typer av frågor: hur mår objektet? Och , hur mår oljan? De provningar som vi inkluderar i vår bedömning är bland annat: oljans syratal och pH, dess halt av DBDS samt dess svavelhalt, antioxidanthalt, kopparhalt, peroxidtal, vattenhalt, gränsytspänning, turbiditet, IR-kurva, genomslagshållfasthet och Okulärbesiktning
Art.nr 1001

Gasanalys
Gasanalys (Disssolved Gas Analysis) ger svaret på om stora akuta fel finns (screening DGA). De långsamt uppträdande felen kräver högre noggrannhet (precisions-DGA). Felen är huvudsakligen av typen varmgång samt fel där elektriska urladdningar är inblandade. I gasanalysen ingår följande parametrar: DGA, brytningsindex och densitet. Rapporten ger information om underhållsbehov för objektet samt om felförekomst/indikationer. Precisionsgasanalysen ger möjlighet att detektera fel på ett mycket tidigt stadium.
Art.no 1002

Trafodiagnos
Olje + gasanalys. Rapportens innehåll baseras på sambedömning av fakta som kombineras från gas och oljeanalysen. Detta medför att ett säkrare uttalande om tillståndet blir möjligt.
Art. No 1003

Tilståndsrapport
Gas + oljeanalys med ytterligare några parametrar dvs korrosivt S, 2-furfural, tan ™ och gravimetrisk renhet. Rapportens innehåll baseras på fakta som kombineras från gas och oljeanalysen men med en djuplodande tolkningsmall som innefattar kromatografiska data i kombination med driftdata. Sammantaget ger rapporten en mycket god bild av trafons aktuella tillstånd.
Art. No 1004

Restliv
Samma som tillståndsrapport men inklusive beräkning av restliv baserat på driftsdata av objektet
Art. No 1005

Standardanalyser Smörjoljor

Lager
Smörjoljornas sammansättning varierar mycket starkt med avseende på basolja och additivinnehåll. Det är därför inte ekonomiskt rimligt att genomföra djuplodande diagnoser om inte en specifik frågeställning föreligger. Smörjoljeanalyserna är därför som grund inriktade på försmutsning/ förslitning samt antioxidantskyddsnivå för oljan. Sistnämnda parameter anger om oljan kommer att ha lång livslängd medan övriga anger förslitning av maskindelar samt försmutsning från omgivning och maskindrift. Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP och fukthalt. Med denna provningskategori avses GLIDlagersystem. Glidlager kännetecknas av stora spel och därmed också stor smutstålighet utom vid baxning om inga lyftoljesystem finns. Så länge turbinaxelns vinkelhastighet ligger nära designdata är smörjfilmens tjocklek alltid tillräcklig och det är oljans viskositet som ger smörjningen. Även vidhäftningen spelar in och oljans polaritet är därför av intresse.
Art. No 2001

Turbin och generator
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal, antioxidanter, pH, olefinbindingar och FT-IR. Även denna kategori avser lagersystem men med den skillnaden att de är sammanbyggda med reglersystemet vars känslighet mot försmutsning är helt annorlunda jämfört med glidlagersystem. Dagens trend emot högre reglersystemtryck innebär samtidigt att toleransen emot försmutsning minskar och att oljors felaktiga formuleringar mera ofta kommer att utgöra problemet för systemet. Analysvalet ger således djupare kunskap om hur oljan är och hur den förändrar sig.
Art. No 2002

Hydraul/Regler
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal och pH. Detta är en “billig” variant av reglersystemanalysen och ger således endast basdata.
Art. No 2003

Växel stor
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal, densitet, brytningsindex och additivhalt kvalitativt och viskositet med BROOKFIELD. Rapporterar förslitning av kuggväxel samt ger info om oljans innehåll av skyddande additiv för maskinen och oljan. Viskositeten står ofta för smörjningen i växlar och ingår därför naturligt i paketet.
Art. No 2004

Växel liten
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, densitet och brytningsindex. Billighetsvariant av stora paketet.
Art. No 2005